Monday, May 29, 2017

#ദിനസരികള്‍ 47


ജാതീയമായ പേക്കൂത്തുകള്‍‌ക്കെതിരെ പോരാടുമ്പോള്‍ത്തന്നെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള്‍ വൈദേശികമായ ആധിപത്യങ്ങളേയും അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല. എ കെ ഗോപാലന്‍ , കേരളം ഇന്നലെ ഇന്ന് നാളെ എന്ന പുസ്തകത്തില്‍ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. ”കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള്‍ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും യാതൊരു വിധ വിദേശാധിപത്യത്തേയും സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടില്ല.ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാമത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യസമരമെന്ന് ചരിത്രത്തില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന 1857 ലെ ശിപായി ലഹളക്ക് വര്‍ഷങ്ങള്‍ മുമ്പ് തന്നെ കേരളത്തിലെ സാമ്രാജ്യത്ത തള്ളിക്കയറ്റത്തിനെതിരെ പഴശ്ശിരാജയുടേയും വേലുത്തമ്പി ദളവയുടേയും ധീരസമരങ്ങള്‍ അരങ്ങേറിസുവ്യക്തമായ ഈ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് സമാന്തരമായ രണ്ട് സമരധാരകള്‍ നമ്മുടെ സാമൂഹികജീവിതത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ചിരുന്നെന്ന് കാണാം. ഒന്ന് വൈദേശികമായ ആധിപത്യത്തിനെ തിരെയാണെങ്കില്‍ മറ്റൊന്ന് സ്വന്തം സമൂഹത്തിനകത്ത് ഒരു വിഭാഗത്തില്‍ നിന്ന് മറ്റൊരു വിഭാഗം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികള്‍‍‌ക്കെതിരെയാണ്. പഴശ്ശിരാജയുടേയും വേലുത്തമ്പി ദളവയുടേയും കുഞ്ഞാലിമരക്കാരുടേയുമൊക്കെ പോരാട്ടങ്ങള്‍ വൈദേശികാധിപത്യത്തിനെതിരെയുള്ള നമ്മുടെ സമരങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തു മ്പോള്‍ വൈകുണ്ഡസ്വാമികളും അയ്യങ്കാളിയും ശ്രീനാരായണഗുരുവുമൊക്കെ സാമൂഹിക അസമത്ത്വങ്ങള്‍‌ക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടങ്ങളെ പ്രതിനീധികരിക്കുന്നു.
            പണിയെടുക്കുന്നവന് മണ്ണില്‍ ഒരവകാശവും നല്കാത്ത ജന്മികുടിയാന്‍ സമ്പ്രദായം അതിന്റെ എല്ലാ ഭീകരതയോടും കൂടി നിലനിന്നിരുന്നു.ജന്മിക്ക് കുടിയാന്റെ മേലുള്ള അധികാരം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാനാവാത്തതായിരുന്നു. തന്റെ ജീവനോ സ്വത്തിനോ യാതൊരു സുരക്ഷിതത്ത്വവുമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് കുടിയാന്‍ ജീവിച്ചു പോന്നിരുന്നത്. ഏറ്റവും ലളിതമായ ഉദാഹരണത്തിന് ചങ്ങമ്പുഴയുടെ വാഴക്കുല എന്ന കാവ്യം കാണുക.അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ വാഴക്കുല തമ്പ്രാന്റെ തറവാട്ടിലേക്കെത്തിക്കാനുള്ള ആജ്ഞ നിറവേറ്റുന്ന മലയപ്പുലയന്‍ അക്കാലത്തെ ജന്മികുടിയാന്‍ വ്യവസ്ഥയുടെ നേര്‍കാഴ്ചയാണ്. പുലയരും പറയരുമടങ്ങുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗമാകെ യാതൊരു വിധ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുമില്ലാ തെയാണ് ജീവിച്ചു പോന്നത്. അതേ പുലയ സമുദായത്തില്‍ 1863 ല്‍ ജനിച്ച അയ്യങ്കാളി , സ്വസമുദായോന്നമനത്തിനായി നടത്തിയ ഇടപെടലുകള്‍ കേരള ത്തിന്റെ നവോത്ഥാന ചരിത്രത്തിലെ ഒളിമങ്ങാത്ത രജതരേഖയായി പരിലസി ക്കുന്നു. 1893 ലെ വില്ലുവണ്ടി സമരം , 1905 ലെ കര്‍ഷകത്തൊഴിലാളി സമരം , മാറു മറയ്ക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരം ,  സാധുജനപരിപാലനസംഘ ത്തിന്റെ നേതൃത്ത്വത്തില്‍ 1907 ലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരം തുടങ്ങി നിരവധി പേര്‍‌കൊണ്ട നീക്കങ്ങളാണ് അന്നത്തെ യാഥാസ്ഥിതിക സവര്‍ണ സമൂഹങ്ങള്‍‌ക്കെതിരെ അയ്യങ്കാളി നടത്തിയത്. ഈ സമരങ്ങളും മുന്നേറ്റങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യബോധം അതാത് സമുദായങ്ങളില്‍ മാത്രമായി ഒതുങ്ങി നില്ക്കുന്നതായിരുന്നില്ല. ആ സമരങ്ങളുണ്ടാക്കിയ അലയൊലികള്‍ ഇന്നും നമ്മുടെ സമൂഹത്തില്‍ നവോത്ഥാനസമരങ്ങളുടെ വിലയേറിയ ശേഷിപ്പുകളാണ് (അവസാനിക്കുന്നില്ല )


Post a Comment